TSXV UGD
LAST 0.09
OTCQX UGDIF
LAST 0.08
TSXV UGD
LAST 0.085
OTCQX UGDIF
LAST 0.079