TSXV UGD
LAST 0.07
OTCQX UGDIF
LAST 0.04
TSXV UGD
LAST 0.065
OTCQX UGDIF
LAST 0.045