TSXV UGD
LAST 0.12
OTCQX UGDIF
LAST 0.09
TSXV UGD
LAST 0.115
OTCQX UGDIF
LAST 0.0902